Reklama

Kościół

Solidarnie w obronie religii

Obrażanie uczuć religijnych katolików, czy w ogóle ludzi wierzących w Boga, nasila się od lat, nie tylko w Polsce.

Niedziela Ogólnopolska 39/2021, str. 14-16

[ TEMATY ]

profanacja

profanacja kościoła

Jarosław Jakubczak,/ Twitter Max Martin Skalenius,/pkwp.org/newsy, /stopprofanacjom.pl

Zjawisko to, wskazuje na bardzo poważny i głęboki kryzys demokracji, przede wszystkim zaś na kryzys antropologiczny. Człowiek ceniący wartości ogólnoludzkie – prawdę, dobro, piękno – nie będzie obrażał innych ludzi, nie będzie naigrawał się z ich wiary, nie będzie kpił z symboliki religijnej, która jest dla nich święta. Nie będzie miotał bez opamiętania wulgaryzmami, wiedząc, że mogą je słyszeć dzieci oraz niepełnoletnia młodzież. Nie będzie obrażał uczuć religijnych osób wierzących, profanując np. krzyż albo wykorzystując go do celów pozareligijnych czy wręcz antyreligijnych (np. do promocji aborcji czy do prowadzenia sporów politycznych). Nie będzie atakował wolności religijnej, która jest jednym z podstawowych praw człowieka.

Obojętność ochrzczonych

Publiczne naigrawanie się z kultu religijnego, jak również akty wandalizmu – wulgarnego chuligaństwa – skierowane przeciwko obiektom czci religijnej oraz miejscom zgromadzeń sakralnych są wyraźną oznaką totalitaryzmu, który może nosić znamiona demokracji. Przyzwalanie na takie działania może być powodowane lękiem przed ewentualnym zmasowanym atakiem, będącym odwetem na osobach dochodzących swoich praw. Może też stanowić wyraz obojętności niektórych osób ochrzczonych wobec wartości chrześcijańskich w ogóle. Należy pamiętać, że nie w imię wolności słowa i czynu podejmowane są czynności pohańbienia miejsc i przedmiotów świętych, ale w imię nienawiści.

Reklama

W życiu społecznym, w którym prawo zapewnia swobodę wyznania i praktyk religijnych, pojawiają się tendencje uderzające wprost w godność ludzi wiary religijnej. Taki jest bowiem ostateczny cel profanowania obiektów i przedmiotów kultu. Profanacja świątyń, kościołów, cerkwi, zborów, ale i synagog oraz meczetów ma ostatecznie na celu okazanie pogardy wobec ludzi, dla których miejsca te mają charakter święty. Takie akty są po prostu wyrazem antychrystianizmu, antysemityzmu, islamofobii, na które nie powinno być przyzwolenia w życiu publicznym, społecznym i państwowym.

W kręgu kultury chrześcijańskiej używanie np. krzyży czy tzw. świętych obrazów wraz z transparentami nawołującymi do nienawiści wobec dzieci nienarodzonych i domagającymi się powszechnego przyzwolenia na aborcję, a także innymi afiszami z hasłami pisanymi wulgarnymi słowami, uderzającymi w określone grupy ludzi, jest orgią nienawiści, której ofiarami stają się ludzie religijni. Kpina z uczuć religijnych innych ludzi przy równoczesnym twierdzeniu, że nie ma takiego czegoś jak te uczucia, jest wyjątkowym zakłamaniem. Przestępstwo obrazy uczuć religijnych jest karane nie tylko przez polskie prawo.

Przestańmy milczeć

Nie można żadną miarą pozwolić na deptanie, wyśmiewanie, profanowanie symboli religijnych. Sytuacja milczącego przyzwolenia na akty wandalizmu oznacza rezygnację z prawa do obrony, przysługującego każdemu obywatelowi. Wtargnięcie do świątyń w czasie nabożeństw jest rodzajem naruszenia miru domowego – kościoły bowiem, według wiary i teologii, są domami Bożymi. Wypisywanie wulgarnych imperatywów na ścianach budynków kościelnych to nie tylko niszczenie obiektów sztuki, ale wyjątkowo prymitywna praktyka, znana i powszechnie stosowana w systemach totalitarnych. Czynności takie wskazują na osoby to czyniące jako wyjątkowo niebezpieczne, bo kierujące się nieokiełznaną nienawiścią jako drogowskazem życia.

Reklama

Ludzie wiary religijnej powinni solidarnie stanąć w obronie religii, atak na przedmioty kultu i obiekty czci religijnej jest bowiem niejako zapowiedzią również fizycznych ataków na ludzi. W najnowszej historii świata, w tym w dziejach Europy XX wieku, miały miejsce działania zwolenników niemieckiego narodowego socjalizmu oraz sowieckiego, również socjalizmu, uderzające wprost i metodycznie w religię. Niszczono wówczas świątynie, wybijano w nich szyby, podpalano, burzono, zrywano z wież kościelnych krzyże, deptano i palono obrazy i krucyfiksy, strzelano do nich z broni palnej, na murach świętych miejsc wypisywano wulgaryzmy. Mające dziś miejsce akty pogardy wobec wierzących w Boga bardzo wyraźnie wpisują się w linię ideologiczną powyższego „przemysłu” pogardy, który może przynieść nieprzewidywalne skutki.

Warto też pamiętać, że niszczenie obiektów i przedmiotów kultu jest wyrazem pogardy wobec historii Polski, budowanej od początku państwowości w 966 r. „na planie krzyża” i zgodnie z etosem Ewangelii. Najwięksi wrogowie polskości byli jednocześnie największymi wrogami religii katolickiej. Polska przez wieki uchodziła w opinii świata za „państwo bez stosów”. Akty pogardy wobec religii, czynione przez niektórych Polaków wobec ich większości, są ustawianiem „stosów” dla upatrzonych ofiar i przekreśleniem tejże dumnej sentencji, wskazującej na wolność i tolerancję jako znaki rozpoznawcze tego, co polskie w świecie.

Lekarstwo na przemoc

Chrześcijanie jako obywatele państw demokratycznych, a za takowe uchodzą państwa Unii Europejskiej, mają wiele możliwości, które mogą wykorzystać jako antidotum na przemoc i pogardę ze strony ludzi – jednostek, ale i organizacji – o totalitarnych zapędach. Powinni, odwołując się do odpowiednich dokumentów prawnych, odważnie powiedzieć: „nie!” wobec jawnej nienawiści, której symbolem jest profanowanie rzeczy świętych. Należałoby powoływać do istnienia organizacje pozarządowe czy fundacje, których celem byłoby monitorowanie wszelkich przejawów przemocy wobec ludzi wierzących i tego, co jest dla nich święte. I chociaż już są organizacje, które mają taki cel, to jednakże mogłoby ich być w przestrzeni publicznej więcej. Niejedna nowa liga przeciwko zniesławianiu chrześcijan oraz w ogóle ludzi wiary religijnej byłaby prawdziwie skutecznym antidotum na patologię nienawiści i pogardy wobec tych, dla których religia jest znakiem tożsamości.

Chowanie głowy w piasek to rodzaj pogrzebania samego siebie – rezygnacji z prawa do obrony i do ścigania winnych. Odwracanie się od miejsc sprofanowanych i mówienie, że „mnie to nie dotyczy”, jest utwierdzaniem wrogów religii w ich patologicznym myśleniu oraz zachęcaniem ich – koniec końców – do podejmowania kolejnych aktów przemocy, do nakręcania spirali nienawiści. Często w różnych okolicznościach, w których ujawniła się taka czy inna patologia, wznoszone są przez pokrzywdzonych lub świadków krzywd hasła typu: „Zero tolerancji!”. Faktycznie, nie należy żadną miarą tolerować zła, przemocy, nienawiści rozsiewanej przez zręcznych manipulatorów, którzy uważają siebie za stojących ponad prawem.

Ci, którzy dopuszczają się wykroczeń i przestępstw wobec miejsc kultu, przedmiotów czci religijnej oraz osób religijnych, gwałcąc ich uczucia religijne, są największymi wrogami demokracji. Nie może być nawet cienia przyzwolenia na takie destrukcyjne działania.

Ewangeliczne słowo: „odwagi!”, które tak często przywoływał i zostawił Polakom w testamencie św. Jan Paweł II, odnosi się również do apologii – obrony Kościoła, chrześcijaństwa, katolicyzmu i w ogóle religii.

Siejący nienawiść panicznie boją się ludzi odważnych. Stąd odwagą opowiadania się za prawem, które bywa łamane publicznie przez wrogów religii, można ich działania nie tylko zneutralizować, ale nade wszystko skutecznie pokonać.

A co na to nauka?

Na fakt obrażania uczuć religijnych drugiego człowieka trzeba spojrzeć przez pryzmat różnych nauk. Psychologia np. interpretuje to jako wyraz bardzo poważnego kryzysu osobowości tych, którzy innych obrażają. Taka osoba czy grupa osób nie rozwiązały jakichś bardzo poważnych wewnętrznych konfliktów i dlatego posługują się przemocą słowną, chwytają za transparenty, podejmują działania, wyruszają na pochód – maszerują, by przede wszystkim obrażać innych. W ten sposób zdobywają, chociażby na chwilę, ukojenie własnego cierpienia. Socjologia z kolei powie o sekularyzacji czy sekularyzmie, który potrzebuje „paliwa” do dalszego pełzania czy też pędu. Obrażanie uczuć religijnych wpisuje się w tenże proces jako metoda działania „pacyfikującego” religię. Konieczna jest refleksja interdyscyplinarna nad zjawiskiem agresji w sferze życia religijnego, by móc skutecznie pomóc spętanym nienawiścią do Boga i człowieka wierzącego, wyzwalając ich ku prawdziwej wolności.

Lekarstwo

I na koniec – najskuteczniejszym środkiem obronnym jest bezwarunkowe kierowanie się przykazaniem miłości Boga i bliźniego, w tym przykazaniem miłości nieprzyjaciół, czego wyrazem jest modlitwa za tych, którzy nie wiedzą, co czynią, bądź czynią zło z pełną świadomością i przyzwoleniem, niszcząc przede wszystkim samych siebie. Bóg jest większy od największej nienawiści!

Non possumus! – łacińska sentencja, będąca jedną z dewiz życia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego powinna się stać „własnością” każdego wierzącego. Nie mogę – nie możemy przyzwolić na naigrawanie się i niszczenie religii chrześcijańskiej, która jest rdzeniem polskości. Nie ma żadnej możliwości, byśmy zrezygnowali z zasad chrześcijańskich w życiu osobistym i społecznym.

2021-09-22 07:48

Ocena: +13 -2

Reklama

Wybrane dla Ciebie

To się wydarza w Polsce

Niedziela przemyska 50/2020, str. I

[ TEMATY ]

profanacja kościoła

Dariusz Lasek

Profanacja w kościele Salezjanów w Przemyślu

Profanacja w kościele Salezjanów w Przemyślu

Biskup Pelczar pragnął przestrzec naród polski przed pójściem śladami rewolucji francuskiej.

Przez całe swoje dorosłe życie św. Józef Sebastian Pelczar dużo pisał. Były to książki, podręczniki, artykuły, listy pasterskie, przemówienia, zarządzenia, kazania, mowy, artykuły. Były one związane z jego działalnością jako kapłana, profesora, zakonodawcy, biskupa, społecznika. Piórem formował całe zastępy kapłanów, sióstr zakonnych, członków stowarzyszeń. Występował w obronie wartości, zachęcał do daleko posuniętego patriotyzmu. Publikując w 1922 r. książkę Rewolucja francuska wobec religii katolickiej i jej duchowieństwa, pragnął na przykładzie Francji pokazać, do czego prowadzi zaciekła nienawiść wobec Kościoła katolickiego. Pisze na temat zła, jakie uczyniła rewolucja francuska. Przede wszystkim pod względem religijnym wypowiedziała walkę Kościołowi we Francji, ograbiła i podzieliła duchowieństwo, wywołała orgie bezbożności, zdechrystianizowała społeczeństwo. Pod względem moralnym zaczęła proklamować ateizm, kult rozumu, brak moralności, uderzyła w nierozerwalność małżeństwa. Pod względem społecznym w imię braterstwa, wolności i opieki nad biednymi naruszyła prawo własności i utorowała drogę socjalizmowi i komunizmowi.

CZYTAJ DALEJ

Adwent na Jasnej Górze

2021-11-28 16:02

[ TEMATY ]

Jasna Góra

adwent

Adwent2021

Episkoat News

O rozpoczynającym się dziś Adwencie, radosnym czasie oczekiwania na narodzenie Chrystusa, przypominają na Jasnej Górze specjalne dekoracje i symbole. W Kaplicy Matki Bożej stanęła roratka - świeca maryjna, a w Bazylice zawisł ręcznie pleciony ogromny wieniec. Msze św. roratne odprawiane będą codziennie w dni powszednie o godz. 6.00 przed Cudownym Obrazem. Paulini zapraszają też na Jasnogórskie Adwentowe Wieczory Organowe. W niedzielne wieczory wieża jasnogórska świecić się będzie na fioletowo.

- Chcemy, by te zewnętrzne znaki przypominały nam o radości oczekiwania na Narodzenie Jezusa - podkreśla brat kapliczny Paweł Bryzek. Wyjaśnia, że duży adwentowy wieniec jest celowo podwieszony, a nie postawiony na ziemi, by zwrócić uwagę pielgrzymów i przypomnieć o tym ważnym czasie przygotowania do Bożego Narodzenia.

CZYTAJ DALEJ

Łódź: Odnaleziono groby polskich dzieci – ofiar niemieckiego obozu

2021-11-29 11:30

[ TEMATY ]

archidiecezja łódzka

Archiwum Muzeum Dzieci Polskich

Historycy Muzeum Dzieci Polskich – ofiar totalitaryzmu odkryli nieznane od czasów wojny miejsca pochówków dziecięcych ofiar niemieckiego obozu koncentracyjnego w Łodzi. Zamęczone polskie dzieci pochowano na terenie cmentarza rzymskokatolickiego św. Wojciecha w Łodzi. Naukowcy zlokalizowali na razie 77 takich miejsc. Zachowały się dwa groby, a w przypadku 75 ofiar – w miejscu ich pochówku znajdują się dzisiaj groby innych osób. Decyzję o dalszych krokach podejmie Instytut Pamięci Narodowej.

CZYTAJ DALEJ

Reklama

Reklama

Najczęściej czytane

W związku z tym, iż od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie Państwa informujemy, iż nasza organizacja, mając szczególnie na względzie bezpieczeństwo danych osobowych, które przetwarza, wdrożyła System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w rozumieniu odpowiednich polityk ochrony danych (zgodnie z art. 24 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia ogólnego). W celu dochowania należytej staranności w kontekście ochrony danych osobowych, Redaktor Naczelna Tygodnika Katolickiego „Niedziela” wyznaczyła w organizacji Inspektora Ochrony Danych.
Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ.

Akceptuję